Openstelling Life+ 2011 en informatiebijeenkomst

31-01-2011 – Agentschap NL – Milieu, natuur en energie
De Europese Commissie opent midden februari 2011 de 5e oproep voor het programma LIFE+. Er kan subsidie worden aangevraagd door verschillende organisaties en instellingen op het gebied van milieu. De deadline is 15-07-2011. Voor de gehele EU is een budget van ongeveer 260 miljoen euro beschikbaar, waarvan 8 miljoen euro voor Nederland bestemd is.

Informatiebijeenkomst
Op 07-03-2011 is er een informatie bijeenkomst over LIFE+ in Nederland. Tijdens deze bijeenkomst krijgen deelnemers informatie over het programma LIFE+ en over veelvoorkomende problemen bij de aanvraag. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan t/m 28-02-2011 via Stella Consulting en MWH: http://www.surveymonkey.com/s/2011RegistrationformNetherlands.

Life+
LIFE+ 2007-2013 is het financieringsinstrument voor milieu van de Europese Unie. Projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het gemeenschappelijke Europese natuur- en milieubeleid komen voor subsidie in aanmerking. LIFE+ bestaat uit 3 pijlers:

 • Natuur en Biodiversiteit;
 • Milieubeleid en Bestuur;
 • Informatie en Communicatie.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

EU publiceert oproep 2011 Intelligent Energy for Europe


25-01-2011 – Europese Commissie, Energie –

De Europese Commissie heeft de oproep 2011 voor het programma Intelligent Energy for Europe (IEE) gepubliceerd. Er is subsidie beschikbaar voor 3 actiegebieden:

 • SAVE – het verbeteren van energie-efficiëntie;
 • ALTENER – het stimuleren van duurzame energiebronnen;
 • STEER – ondersteuning voor energieaspecten in transport.

Ook projecten die in meerdere actiegebieden passen, de zogenoemde ‘integrated initiatives’, komen voor subsidie in aanmerking. Projecten mogen maximaal 3 jaar duren.

Aanvraag en bijdrage

De aanvraagperiode loopt t/m 12-05-2011. Het onderdeel ‘Building Workforce Training and Qualification Initiative’ heeft een deadline op 15-06-2011. De subsidie bedraagt tussen 0,5 miljoen en 2,5 miljoen euro per project. De EU behandelt de aanvragen volgens een tenderprocedure (rangschikking).

Agentschap NL, EG Liaison biedt aanvragers de mogelijkheid om hun projectidee te bespreken en te toetsen op haalbaarheid. Meer informatie hierover is te vinden op de website van EG-Liaison.

Achtergrond IEE
IEE is onderdeel van het Europese Kaderprogramma voor Concurrentievermogen en Innovatie (CIP) en richt zich op de verbetering van de energie-efficiëntie. Via IEE is subsidie beschikbaar voor projecten zoals het uitwisselen van ervaring, verspreiden van know-how, bewustwording en opleidingen.

Meer informatie is te vinden op: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/call_library_en.htm.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

Verscherpte criteria voor CPA-tenders 2011

21-12-2010 – Agentschap NL – Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking

 

In 2011 zullen weer 2 nieuwe tenders openen voor het programma Collectieve Promotionele Activiteiten (CPA). Voor deze tenders gelden wel scherpere criteria dan in 2010. De verscherpte criteria zijn:

 • een hogere verplichte eigen bijdrage;
 • missies/beurzen moeten voortaan minimaal 8 deelnemers hebben;
 • er komt een resultaatverplichting: als er bijvoorbeeld een voorstel ligt voor 15 deelnemers en er zijn maar 12 aanmeldingen, dan wordt 3/15 gekort op de totale kosten;
 • een voorstel voor een losse ‘Holland Lounge’ op een beurs behoort niet langer tot de mogelijkheden;
 • een voorstel dat voor de 3e keer wordt ingediend, wordt alleen in behandeling genomen als dit voorstel eerder 1 keer is afgewezen en 1 keer is gehonoreerd.

Reden

Als reden voor de verscherpte criteria noemt Agentschap NL het grote verschil in 2010 tussen het aantal ingediende voorstellen en het aantal gehonoreerde voorstellen. In dat jaar werden in totaal 300 voorstellen ingediend waarvan er slechts 86 werden gehonoreerd. De verscherpte criteria moeten zorgen voor minder voorstellen en daardoor een grotere slaagkans en minder tijdverspilling.

 
Aanvragen

De 1e CPA-tender in 2011 zal lopen van begin januari 2011 t/m 25-02-2011. De 2e tender in 2011 zal sluiten halverwege september 2011. Wanneer deze 2e tender opengaat is nog niet bekend.

 

 

 

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

 

Interreg IV C : 1e oproep SMART+

06-12-2010 – Interreg IV C – Openbaar bestuur en regionaal beleid

 

Het secretariaat van het programma Interreg IV C heeft een oproep gepubliceerd voor het programma SMART+. SMART+ is een zogeheten mini-programma binnen Interreg IV C met als doel regionale ondernemingen te steunen en hun concurrentiekracht op de wereldmarkt te versterken door het uitwisselen van kennis en ‘good practices’. Er kunnen voorstellen voor subprojecten worden ingediend met de volgende onderwerpen:

 • adviesdiensten voor het MKB;
 • samenwerking tussen MKB en onderzoeksinstellingen;
 • financiële diensten voor het MKB;
 • innovatiemanagement voor bedrijven;
 • netwerk- en samenwerkingsmanagement voor het MKB;
 • ondersteuning bij start-up en spin-off.

Aanvraag en budget

De aanvraagperiode loopt t/m 20-12-2010. De oproep staat open voor samenwerkingsverbanden met partners uit ten minste 3 partnerregio’s van SMART+. De partnerregio’s van SMART+ zijn: Aragon (Spanje), Saksen (Duitsland), Malopolska (Polen), West-Macedonië (Griekenland), Cluj (Roemenië) en zuid-oost Bulgarije. Er is een budget beschikbaar van 1,8 miljoen euro. De verwachting is dat hiermee 6 subprojecten kunnen worden gefinancierd.

 

Meer informatie is beschikbaar op: http://www.smartplusinnovations.eu/

 

 

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2011 gepubliceerd

01-12-2010 – Staatscourant 2010, nr. 19324 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2011 gepubliceerd. Eerder had het LNV-loket al een groot aantal aanvraagperioden gepubliceerd onder voorbehoud van publicatie in de Staatscourant.

Openstellingen
Het ministerie stelt in 2011 de volgende regelingen open:

 • Beroepsopleiding en voorlichting;
 • Bedrijfsadviesdiensten;
 • Kennisverspreiding: onderdeel praktijknetwerken;
 • Demonstratieprojecten:
  • marktintroductie energieinnovaties;
  • investeringen in technieken voor vermindering van fijn stof;
 • Voedselkwaliteitsregelingen: onderdeel biologische ondernemers;
 • Herstructureringssteun Q-koorts 2010;
 • Garantstellingen;
 • Nationale en grensoverschrijdende parken;
 • Versterking natuur- en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren;
 • Behoud zeldzame landbouwhuisdierrassen;
 • Maatregelen van gemeenschappelijk belang: onderdelen innovatieprojecten, collectieve acties en Duurzame ontwikkeling visserijgebieden;
 • Investeringen in vissersvaartuigen: onderdeel investeringen in koelvriesinstallaties.

Nieuw in 2011

In 2011 zijn de mogelijkheden tot het doen van een subsidieaanvraag nader ingeperkt tot bepaalde activiteiten en categorieën van aanvragers. Ook zijn er nadere voorschriften gesteld over voorschotverlening, subsidiebedragen en subsidiabele kosten.

Gedetailleerde informatie is te vinden in het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2011. Meer informatie is ook te vinden bij het LNV-loket.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682