HYCAIL2

Er staat een productielijn (pilotfabriek) voor polymelkzuur (PLA; een soort bioplastics) in Groningen die de eigenaren graag naar de Cleantech Regio willen verplaatsten. Voorlopig zal de productielijn voor dit type bioplastics eerst worden geoptimaliseerd en zal melkzuur als grondstof worden ingekocht. Het streven is om op locatie vervolgens voorwaarts en achterwaarts in de productieketen te integreren: andere grondstoffen voor melkzuurproductie, maar ook specifieke producten uit de halffabrikaten maken (en wellicht zelfs andere bioplastics zoals PHB produceren). De toekomstige integratie met grondstofproductie uit laagwaardige organische reststromen voor de productie van (ook andere typen) bioplastics biedt ook ruimte voor andere bedrijven om aan te sluiten op de faciliteiten van HYCAIL2. Hierdoor zal een bedrijvencluster voor Biobased Chemie en –Materialen kunnen ontstaan.

VALORISATIE RESTSTROMEN

Het initiatief is geheel gericht op valorisatie van (uiteindelijk ook laagwaardige rest-)stromen vanuit de agri- en levensmiddelenindustrie. Biobased oplossingen krijgen wereldwijd steeds meer aandacht. Hiermee past het uitstekend binnen de Cleantech doelstellingen van de regio.  

S/PARK

De productie zal (inter-)nationaal worden afgezet, maar er zijn al een paar potentiele lokale afnemers geïdentificeerd. Het initiatief lijkt goed te passen bij de ontwikkelingen op en rondom de voormalige AkzoNobel productielocatie in Deventer. De gemeente Deventer, Provincie Overijssel, Herstructureringsmaatschappij Overijssel en AkzoNobel zijn voor dit gebied een samenwerking aangegaan voor de realisatie van een Open Innovatie Centrum, S/park genaamd. HYCAIL2 heeft inmiddels al contact gehad met S/park en wil gedurende voorliggend project de inpassing van de pilotfabriek op het S/park-terrein nader uitwerken.

UNIEKE PILOT

Als de herplaatsing vanuit Groningen slaagt en er kan een duidelijke lokale afzet gevonden worden dan is dit een unieke pilot voor Nederland. De technologie is superieur aan de huidige methoden voor PLA productie. Een eerste optimalisatie zal gericht zijn op zaken als bijvoorbeeld energievoorziening en revisie/vervanging van pomptechnologie. Daarna kan de pilot breed als biobased polymer hotspot worden uitgedragen.

PERSPECTIEF VOOR REGIO

Het betreft technologieën waar reeds patentstatus op verkregen is. Echter de implementatie en realisatie van de verder geoptimaliseerde proceslijnen is nog niet voltooid door het ontbreken van locatie en voldoende financiering. Het initiatief draagt bij aan werkgelegenheid en stimuleert de samenwerking van de chemische sector met andere sectoren zoals de agrisector (bijv. suikerproductie uit agrarische reststoffen, gebruik van lactose uit de zuivelindustrie). Het verlies van HBO/WO banen door het vertrek van de productie van AkzoNobel en Avantor kan door voorliggend initiatief worden gecompenseerd. Bijscholing van voormalige Avantor- en Akzo-medewerkers is in een aantal gevallen waarschijnlijk niet nodig. Regionale beschikbaarheid van biologisch afbreekbaar plastic zal bijdragen aan vermindering van het afvalprobleem m.b.t. plastics.

BEOOGDE RESULTATEN

Het project zal moeten leiden tot een procesontwerp, een basis inrichtingsplan, een marktverkenning en een businessplan ten behoeve van de realisatie van de pilot PLA-fabriek in Deventer. Het open innovatie centrum S/park heeft een voorstel gedaan tot realisatie van de fabriek op het beoogde terrein.

Gedurende het project wordt gewerkt aan o.a.:

 • • Nadere specificatie van de verhuizingskosten van het project;
 • • Technische beoordeling van kwetsbare onderdelen in de fabriek;
 • • Aanboren van relevante netwerken in de Cleantech Regio;
 • • Sluiten van contracten met ketenpartners in de Cleantech Regio;
 • • Marktanalyse en marketingplan;
 • • Engineering;
 • • Bepalen CAPEX/OPEX;
 • • Contracteren partners voor investeringen/financiering.
   

DOORKIJKJE NAAR DE TOEKOMST

In 2019 is de bioplasticsfabriek actief: hierin innoveren HYCAIL2 en haar relaties op basis van bioplastics en dragen bij een duurzame grondstoffenproductie voor meerdere partijen in de regio.

Cijfers m.b.t. de Pilot (wordt later omgezet naar R&D-locatie)
 • • Relocatie: 2018-2019
 • • Werkgelegenheid pilot: 20 fte


Doelstelling is op termijn (2020-2021) een grotere productielocatie in de regio te ontwikkelen.
 • • Productiecapaciteit: 50.000 ton PLA;
 • • Investering: 80-100 mln;
 • • Grondstoffen: 90-150kton;
 • • Directe werkgelegenheid: 55-60 fte
 • • Indirecte werkgelegenheid: 140-180 fte a(totaal dus 225-270 mensen)
 • • Extern ingekochte services: 23 mln euro / jr.

BETROKKEN PARTIJEN

Aanvrager is HYCAIL2.

Inmiddels zijn dankzij de regio ook betrokken:
 • • Hamer BV (Apeldoorn)
 • • Ceraseals BV (Deventer)
 • • Albert van de Scheur de Hijs- en Transportspecialist B.V. (Apeldoorn)
 • • S/park (voormalig AkzoNobel locatie Deventer)
 

REFERENTIE

Projectleider Rolf Oosterwijk:

“De heer Korten brengt op creatieve en voortvarende wijze verbindingen met potentiele partners tot stand, weet voortgang in het project te houden en brengt waar mogelijk en nodig technische en juridische kennis van zaken in.”

ACTIVITEITEN

Gedurende het project wordt gewerkt aan o.a.:

 • • Nadere specificatie van de verhuizingskosten van het project;
 • • Technische beoordeling van kwetsbare onderdelen in de fabriek;
 • • Aanboren van relevante netwerken in de Cleantech Regio;
 • • Sluiten van contracten met ketenpartners in de Cleantech Regio;
 • • Marktanalyse en marketingplan;
 • • Engineering;
 • • Bepalen CAPEX/OPEX;
 • • Contracteren partners voor investeringen/financiering.
 

ROL VAN DE REGIO

De regio helpt bij het financieren van de basiskosten die in het voortraject gemaakt dienen te worden. Tevens adviseert de regio bij de uitwerking van de plannen, verbindt de regio met lokale partners voor verhuizing en productafname, biedt de regio een platform (o.a. 14 mei presentatie van plannen in Deventer) en zorgt de regio voor verbinding met partners voor financiering.

Adbrevio (mede-oprichter van WBSO.biz) is door Cleantech Regio ingezet als projectleider.