Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2011 gepubliceerd

01-12-2010 – Staatscourant 2010, nr. 19324 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2011 gepubliceerd. Eerder had het LNV-loket al een groot aantal aanvraagperioden gepubliceerd onder voorbehoud van publicatie in de Staatscourant.

Openstellingen
Het ministerie stelt in 2011 de volgende regelingen open:

 • Beroepsopleiding en voorlichting;
 • Bedrijfsadviesdiensten;
 • Kennisverspreiding: onderdeel praktijknetwerken;
 • Demonstratieprojecten:
  • marktintroductie energieinnovaties;
  • investeringen in technieken voor vermindering van fijn stof;
 • Voedselkwaliteitsregelingen: onderdeel biologische ondernemers;
 • Herstructureringssteun Q-koorts 2010;
 • Garantstellingen;
 • Nationale en grensoverschrijdende parken;
 • Versterking natuur- en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren;
 • Behoud zeldzame landbouwhuisdierrassen;
 • Maatregelen van gemeenschappelijk belang: onderdelen innovatieprojecten, collectieve acties en Duurzame ontwikkeling visserijgebieden;
 • Investeringen in vissersvaartuigen: onderdeel investeringen in koelvriesinstallaties.

Nieuw in 2011

In 2011 zijn de mogelijkheden tot het doen van een subsidieaanvraag nader ingeperkt tot bepaalde activiteiten en categorieën van aanvragers. Ook zijn er nadere voorschriften gesteld over voorschotverlening, subsidiebedragen en subsidiabele kosten.

Gedetailleerde informatie is te vinden in het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2011. Meer informatie is ook te vinden bij het LNV-loket.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682