Forfaitaire regeling voor de Innovatiebox

WBSO.biz

Op de valreep van 2012 publiceert staatssecretaris van Financiën Weekers een forfaitaire regeling voor de Innovatiebox. Bedrijven die, aan de hand van een patent, kwekersrecht of S&O-verklaring, kunnen aantonen innovatief te zijn mogen 25% van hun winst in de Innovatiebox onderbrengen. In deze box geldt een belastingtarief van 5% (in plaats van 20 of 25%).

Van de winst die tot nu toe via de Innovatiebox kon worden belast moet een ondernemer kunnen aantonen dat deze voortvloeit uit innovatieactiviteiten. Dit is doorgaans een complexe analyse, waarvoor kennis van zowel het innovatieproces als fiscale kennis noodzakelijk zijn. De staatssecretaris beoogt met de invoering van het MKB-forfait de deelnamedrempel aan de Innovatiebox voor het ‘kleinere’ innovatieve bedrijfsleven te verlagen.

Hoe werkt het forfait?

Met de nieuwe regeling wordt de winst uit uw innovatie in feite bepaald als een vast bedrag (forfait), namelijk op 25% van de fiscale winst, met een maximum van € 25.000. Over deze innovatiewinst wordt vervolgens het lage Innovatieboxtarief berekend. Maar let op: het forfait heeft alleen betrekking op het vaststellen van de innovatiewinst. U moet toch nog steeds (laten) vaststellen of u daadwerkelijk met S&O-activa winst genereert. Ook de voortbrengingskosten van die activiteiten moeten worden bijgehouden. Het blijft dus in de eerste plaats van belang dat u vaststelt of er sprake is van een S&O-activum.

Ook voor samenwerkingsverbanden

De forfaitaire regeling is vooral interessant voor bedrijven met beperktere winsten en voor bedrijven met relatief weinig speur- en ontwikkelingswerk. Maar, en dit is opvallend, ook samenwerkingsverbanden kunnen hiervan gebruik maken. Het forfait wordt dan naar rato van de winstgerechtigdheid in het samenwerkingsverband aan de achterliggende vennoten toegerekend.

In hetzelfde jaar kunnen het MKB-forfait en de hoofdregel niet naast elkaar bestaan. Wel kunt u ieder jaar de keuze maken of u het MKB-forfait toepast of de werkelijke innovatiewinst bepaald. U kunt vanaf het boekjaar dat aanvangt op of vanaf 1 januari 2013 om het MKB-forfait verzoeken. Wie in 2013 een verlies verwacht kan geen beroep doen op deze regeling.

Toets of u in aanmerking komt!

Als u wilt toetsen of uw activiteiten mogelijk in aanmerking komen, kunt u contact opnemen met Arent Wilde via http://www.wbso.biz/contact/. Ook indien uw innovatiewinst hoger is dan € 25.000, of als u al gebruik maakt van de Innovatiebox, kan een gesprek zinvol zijn. Arent Wilde kan voor uw bedrijf de meest gunstige Innovatiebox-strategie bepalen.

 

WBSO.biz helpt

WBSO.biz helpt u bij de financiering van innovatie en begeleiden uw innovatietraject door het inzetten van business development specialisten en ervaren ondernemers met een groot beschikbaar netwerk. Onze brede expertise is de basis van onze hoogwaardige diensten. Als een voorop lopend onafhankelijk project- en adviesbureau beschikken wij bovendien over een jarenlange ervaring op het gebied van subsidies zoals de WBSO.

Subsidie aanvragen

Wij kunnen u op verschillende wijzen van dienst zijn. Onze adviseurs inventariseren bijvoorbeeld de financieringsmogelijkheden en doen voor u de subsidieaanvragen. Wij verzorgen voor u het contact met de subsidieverstrekkers. Uw subsidie wordt op deze manier veilig gesteld.

Ons team geeft advies aan ondernemers in diverse sectoren. De WBSO aanvraag verzorgen wij op basis van “no cure no pay”. Wilt u meer weten over deze regeling? Neem gerust contact op. Wij helpen u verder.

Wat is WBSO?

Combineer WBSO en RDA!

Slechts 5% Vpb met de innovatiebox

Iedere ondernemer in Nederland die research and development gaat doen, kan een WBSO subsidie aanvragen. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt. De WBSO subsidie verlaagt de loonkosten aanzienlijk. Bij toewijzing ontvangt u een tegemoetkoming. Niet contant, maar in de vorm van een vermindering op uw loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en/of aftrek S&O (inkomstenbelasting). De RDA is bedoeld om financiële lasten voor speur- en ontwikkelingswerk te verlagen. Voor uren of loonkosten is er de WBSO. Voor andere kosten en uitgaven van S&O-projecten is er de RDA. De Innovatiebox (vroeger Octrooibox) is er ook voor het MKB en bedoeld om bedrijven te stimuleren innovatief actief te zijn. Met de Innovatiebox betaalt u 5% Vennootschapsbelasting i.p.v. maximaal 25%.

 

 

2e kamer stemt in met wijzigingen WBSO/RDA voor 2013

WBSO.biz

De Tweede Kamer heeft op 21 november ingestemd met het Belastingplan 2013. Alle wijzigingen van de WBSO/RDA voor 2013 die op Prinsjesdag zijn aangekondigd gaan door, met uitzondering van de voorgenomen aanpassing (indexering) van de zelfstandigenaftrek. Deze blijft in 2013 € 12.310 en de extra aftrek voor startende zelfstandigen blijft € 6.157.

De WBSO/RDA wordt op de volgende punten gewijzigd:

 • De bovengrens van de 1e schijf wordt verhoogd van € 110.000 naar € 200.000
 • Het percentage van de 1e schijf wordt verlaagd van 42% naar 38%
 • Het percentage van de 1e schijf voor starters wordt verlaagd van 60% naar 50%
 • Het percentage van de 2e schijf blijft 14%
 • Het plafond blijft € 14 miljoen
 • Het S&O uurloon wordt afgerond naar boven op € 1 in plaats van de huidige afronding op € 5 naar boven
 • Ondernemers die een S&O-verklaring over 2013 ontvangen, moeten verplicht een mededeling doen van de gerealiseerde uren

Voor de S&O-verklaringen over 2012 geldt een overgangsregime:

 • Ondernemers die een RDA-beschikking hebben ontvangen, moeten een mededeling van de gerealiseerde uren doen
 • Ondernemers die een RDA-kosten/uitgaven beschikking hebben gehad moeten een mededeling van de gerealiseerde kosten en uitgaven doen
 • Ondernemers die alleen een S&O-verklaring (WBSO) over (een deel van) 2012 hebben ontvangen, moeten een mededeling van het aantal gerealiseerde uren doen als zij minder dan 90% van de uren uit de verklaring hebben gerealiseerd

 

WBSO.biz helpt

WBSO.biz helpt u bij de financiering van innovatie en begeleiden uw innovatietraject door het inzetten van business development specialisten en ervaren ondernemers met een groot beschikbaar netwerk. Onze brede expertise is de basis van onze hoogwaardige diensten. Als een voorop lopend onafhankelijk project- en adviesbureau beschikken wij bovendien over een jarenlange ervaring op het gebied van subsidies zoals de WBSO.

Subsidie aanvragen

Wij kunnen u op verschillende wijzen van dienst zijn. Onze adviseurs inventariseren bijvoorbeeld de financieringsmogelijkheden en doen voor u de subsidieaanvragen. Wij verzorgen voor u het contact met de subsidieverstrekkers. Uw subsidie wordt op deze manier veilig gesteld.

Ons team geeft advies aan ondernemers in diverse sectoren. De WBSO aanvraag verzorgen wij op basis van “no cure no pay”. Wilt u meer weten over deze regeling? Neem gerust contact op. Wij helpen u verder.

Wat is WBSO?

Combineer WBSO en RDA!

Slechts 5% Vpb met de innovatiebox

Iedere ondernemer in Nederland die research and development gaat doen, kan een WBSO subsidie aanvragen. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt. De WBSO subsidie verlaagt de loonkosten aanzienlijk. Bij toewijzing ontvangt u een tegemoetkoming. Niet contant, maar in de vorm van een vermindering op uw loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en/of aftrek S&O (inkomstenbelasting). De RDA is bedoeld om financiële lasten voor speur- en ontwikkelingswerk te verlagen. Voor uren of loonkosten is er de WBSO. Voor andere kosten en uitgaven van S&O-projecten is er de RDA. De Innovatiebox (vroeger Octrooibox) is er ook voor het MKB en bedoeld om bedrijven te stimuleren innovatief actief te zijn. Met de Innovatiebox betaalt u 5% Vennootschapsbelasting i.p.v. maximaal 25%.

 

 

Dien uiterlijk 30 november 2012 uw WBSO- en RDA-aanvraag in!

WBSO.biz

Sinds 30 oktober staan vrijwel alle WBSO/RDA aanvragen die via het aanvraagprogramma en Senterloket zijn gedaan ook klaar op eLoket.  Hierdoor is de overstap naar eLoket eenvoudig, want u kunt ook daar uw reeds ingediende aanvragen dus inzien en kopieren naar de nieuwe aanvraag voor 2013.

Speur- en ontwikkelingswerk (S&O) inhoudingsplichtigen

S&O-inhoudingsplichtigen moeten een aanvraag vooraf, en uiterlijk één volledige kalendermaand voordat de periode waarop de aanvraag betrekking heeft begint, indienen. U kunt dus uiterlijk 30 november 2012 een aanvraag indienen voor een periode die start in januari 2013.

S&O-belastingplichtigen

Voor zelfstandigen geldt de uiterste indieningstermijn van 30 november 2012 niet. Een aanvraag die een zelfstandige indient in de periode van 1 oktober 2012 tot en met 31 december 2012 heeft betrekking op het volgende kalenderjaar 2013.

Bron: AgentschapNL

Niet op tijd voor 30 november? geen probleem!

U moet minstens 1 kalendermaand voor het begin van de periode waarop de aanvraag betrekking heeft de aanvraag indienen bij Agentschap NL. Als u in december uw aanvraag indient, begint uw subsidieperiode dus op 1 februari 2013. U kunt maximaal 3 keer per jaar een WBSO-aanvraag indienen. Een aanvraagperiode is minimaal 3 en maximaal 6 kalendermaanden. Uw aanvraag mag meerdere projecten bevatten.

Wijzigingen in de WBSO voor 2013

WBSO.biz

Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2013 gepresenteerd. Hierin zijn voor de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) een aantal wijzigingen aangekondigd. De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die R&D verricht. U vermindert eenvoudig de afdracht van loonheffing over de loonkosten.

Deze wijzigingen gelden voor de WBSO-aanvragen voor het jaar 2013:

 • De bovengrens van de 1e schijf wordt verhoogd van 110.000 naar 200.000 euro.
 • Om dat te financieren gaat:
  – het percentage van de 1e schijf van 42% naar 38%
  – het percentage van de 1e schijf voor starters van 60% naar 50%
 • Verder blijft:
  – het percentage van de 2e schijf 14%
  – het forfaitair uurloon € 29
  – het plafond 14 miljoen euro
 • De bedragen voor de S&O-aftrek voor zelfstandigen, inclusief de extra aftrek voor zelfstandige starters, zullen worden geïndexeerd.

Daarnaast wijzigt voor de WBSO het volgende:

 • Het S&O uurloon wordt afgerond naar boven op 1 euro. Nu is dat nog 5 euro. Achtergrond hiervan is de financiering van de verlenging van de eerste schijf en het in evenwicht brengen van het gebruik van de WBSO met het beschikbare budget.
 • Om dezelfde redenen komt de grens van 90% voor het doen van een mededeling over de gerealiseerde uren te vervallen. Er moet dus altijd een mededeling worden gedaan.

Door deze laatste wijziging komt de WBSO in lijn met de RDA, waar ook een verplichte mededeling geldt.

De wijzigingen komen voort uit de dit voorjaar afgeronde evaluatie van de WBSO. Uit deze evaluatie blijkt dat het MKB door het verhogen van de bovengrens van de eerste schijf meer gestimuleerd wordt om te innoveren en door te groeien. Hogere percentages hadden een beperkter effect.

Atsma wil deal: asbest eraf, zonnepanelen erop

Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) gaat de vervanging van asbestdaken door zonnepanelen stimuleren. Dat kondigde hij maandagochtend aan in het Groningse Oudeschip, waar hij het Landbouwactieplan Hogeland in ontvangst nam. Atsma daagde provincies, gemeenten en landbouworganisatie LTO uit om via een Green Deal hun bijdrage te leveren aan het vervangen van asbest dakplaten door energie-opwekkers.

“Het plaatsen van zonnepanelen past bij het verdergaand verduurzamen van de landbouw. Wat begon met windmolens en mestvergisting, loopt er nu op uit dat boerderijen serieuze energieleveranciers worden. En waar zonnepanelen in de plaats van asbestplaten komen, snijdt het mes aan twee kanten,” aldus Atsma.

Atsma wil boeren helpen om de bestaande fiscale regelingen voor sanering van asbestdaken (Milieu-investeringsaftrek) en het plaatsen van zonnepanelen (Energie-investeringsaftrek) te combineren. Daarnaast onderzoekt hij de mogelijkheid van versnelde afschrijving van zonnepanelen wanneer daarvoor asbest verwijderd is. Ten slotte daagt hij de provincies, gemeenten en LTO in het Noorden uit om via een Green Deal het hunne bij te dragen aan de vervanging van asbest door zonnepanelen. Daarmee is ook het landschappelijk belang gediend, want een gunstige vervangingsregeling voorkomt dat oude asbestschuren maar helemaal platgegooid worden. Die ontwikkeling dreigt in het Hogeland van Groningen, schrijven de leden van LTO in hun Landbouwactieplan: “Bij sanering van asbest is de verleiding groot om karakteristieke schuren te vervangen door moderne bedrijfsgebouwen. De uitdaging is, asbestverwijdering een impuls te laten zijn voor het behoud en de versterking van landschappelijke kwaliteit.”

Vorig jaar werd door agrarische ondernemers naar schatting voor € 30 miljoen geïnvesteerd in asbestverwijdering; een groei van 50 procent ten opzichte van 2010.

Bron: Rijksoverheid.nl

Salland Solar heeft meerdere projecten uitgevoerd waarbij asbest is verwijderd en zonnepanelen teruggeplaatst. Een van de grootste projecten bevond zich in Warin, Noord Duitsland. Neemt u contact op voor meer informatie.