Subsidie Overijssel: ‘Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking – hernieuwbare energie’

24-01-2011 – Provinciaal blad van Overijssel, nr. 2011/0013474 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De provincie Overijssel heeft een oproep gepubliceerd in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2). Het betreft een oproep voor het onderdeel LEADER-as, tranche maart 2011. Daarnaast is er ook subsidie beschikbaar voor POP2, maatregel 321b: ‘Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking – hernieuwbare energie’. Deze maatregel heeft als doel verbeteren en oprichten van basisvoorzieningen rond hernieuwbare energie.

Aanvraag en budget
De aanvraagperiode loopt t/m 01-03-2011. Voor de oproep is een budget van 282.000 euro beschikbaar.

POP2 en LEADER
Het programma Plattelandsontwikkelings Programma 2007-2013 (POP2) is de nationale invulling van de Europese verordening inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Het programma richt zich op de ontwikkeling van duurzame landbouw en de verhoging van de kwaliteit van natuur, landschap, waterbeheer, recreatie en toerisme. Daarnaast wil het programma de leefbaarheid op het platteland bevorderen. Het onderdeel LEADER-as is bedoeld voor projecten die tot stand komen via plaatselijke groepen in de verschillende provincies.

De volledige tekst van de openstelling, inclusief de beschikbare bedragen en voorwaarden is te lezen in het Provinciaal Blad 2011/0013474 van de provincie Overijssel.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

Overijssel: openstelling POP2 LEADER maart 2011

24-01-2011 – Provinciaal blad van Overijssel, nr. 2011/0013474 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De provincie Overijssel heeft een oproep gepubliceerd in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2). Het betreft een oproep voor het onderdeel LEADER-as, tranche maart 2011. Daarnaast is er ook subsidie beschikbaar voor POP2, maatregel 321b: ‘Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking – hernieuwbare energie’. Deze maatregel heeft als doel verbeteren en oprichten van basisvoorzieningen rond hernieuwbare energie.

Aanvraag en budget
De aanvraagperiode loopt t/m 01-03-2011. Voor de oproep is een budget van 282.000 euro beschikbaar.

POP2 en LEADER
Het programma Plattelandsontwikkelings Programma 2007-2013 (POP2) is de nationale invulling van de Europese verordening inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Het programma richt zich op de ontwikkeling van duurzame landbouw en de verhoging van de kwaliteit van natuur, landschap, waterbeheer, recreatie en toerisme. Daarnaast wil het programma de leefbaarheid op het platteland bevorderen. Het onderdeel LEADER-as is bedoeld voor projecten die tot stand komen via plaatselijke groepen in de verschillende provincies.

De volledige tekst van de openstelling, inclusief de beschikbare bedragen en voorwaarden is te lezen in het Provinciaal Blad 2011/0013474 van de provincie Overijssel.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

Beleidsregels verlagen POP2-subsidie

25-10-2010 – Staatscourant 2010, nr. 16666 – Milieu, natuur en energie

De minister van LNV heeft de Beleidsregels Verlagen Subsidies POP2 gepubliceerd. In de beleidsregels geeft de minister richtlijnen hoeveel een verstrekker een POP2-subsidie kan verlagen, indien een subsidieontvanger niet aan alle subsidieregels heeft voldaan. Bij de meeste subsidieregelingen wordt de subsidieverlaging per geval bekeken.

Trappen
In bijlage 1 van de beleidsregels is een tabel opgenomen met de percentages waarmee een verstrekker een POP2-subsidie kan verlagen. Afhankelijk van de ernst en het effect van het niet naleven kan de verlaging oplopen tot 100%.

Flevoland stelt subsidieplafonds 2011 vast

28-09-2010 – Provinciaal Blad van de provincie Flevoland 2010/35 – Openbaar bestuur en regionaal beleid

 

De provincie Flevoland heeft een aantal subsidieplafonds voor 2011 vastgesteld. Het gaat om diverse onderdelen van de thema’s:

  • arbeidsmarkt en starters;
  • toeristische recreatiefaciliteiten;
  • sportdeelname;
  • zorg en sociale kwaliteit;
  • kunstuitingen;
  • ruimtelijk beleid.

De verschillende subsidieplafonds zijn te vinden in het Provinciaal Blad van de provincie Flevoland 2010/35.

 

Aanvragen

Aanvragen kunnen elk jaar t/m 30 september worden ingediend. Als er daarna nog budget over is, kunnen ook na deze datum aanvragen worden ingediend. De provincie behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst.

 

 

 

Begroting 2011 Drenthe: 25 miljoen extra voor vitaal platteland

27-09-2010 – AgriHolland – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De provincie Drenthe blijft in 2011 investeren in een vitaal platteland en trekt hiervoor 25 miljoen euro extra uit, als onderdeel van de Dynamische Cofinancieringsreserve. Drenthe gaat investeren in de gebiedsontwikkelingen in Emmen, Assen en Coevorden. Dat blijkt uit het voorstel voor de begroting van 2011 van Gedeputeerde Staten van Drenthe.

Begin 2010 namen Gedeputeerde Staten het besluit om vrijwel alle gesubsidieerde organisaties per 01-01-2011 een efficiencykorting op te leggen van – in de meeste gevallen – 10%. Na overleg met de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) stelt het college aan Provinciale Staten voor om de korting pas in te laten gaan op 01-07-2011. Kleine organisaties die minder dan 4.000 euro subsidie ontvangen, worden volledig ontzien.

Op 10-11-2010 buigen Provinciale Staten zich over de begroting van 2011.