45 Procent meer investeringen in energiebesparing en duurzame energie

duurzame energie, energiebesparing, subsidie, sde, biomassa

Bron: AgentschapNL

Bedrijven investeerden in 2011 fors meer in energiebesparende maatregelen en duurzame energie. Samen vroegen ze fiscale aftrek aan voor 1,5 miljard euro aan energie-investeringen, dit is 45 procent meer dan in 2010.

Bijna 640 miljoen euro werd uitgegeven aan het opwekken duurzame energie en 820 miljoen euro aan energiebesparende maatregelen. Dat staat in het jaarverslag van de Energie- Investeringsaftrek (EIA). Agentschap NL ontving in 2011 bijna 16.000 aanvragen voor een fiscaal voordeel, dit is beduidend meer dan voorgaande jaren.

De Energie-Investeringsaftrek (EIA), een regeling van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stimuleert technische innovaties en groene groei via fiscale voordelen. Het fiscale voordeel voor bedrijven bedraagt in 2011 in totaal 116 miljoen euro. De meeste sectoren hebben in 2011 meer geïnvesteerd, vooral bedrijven in de sectoren energie, industrie, land- & tuinbouw, handel en dienstverlening. Een uitzondering vormen de bedrijven in de bouw & onroerend goed, zij investeerden minder dan in 2010.

Steeds meer gebouwen en processen energie-efficiënter

De meeste aanvragen zijn binnengekomen voor het realiseren van enerzuinige bedrijfsgebouwen, bijvoorbeeld voor warmtepompen, isolatie, energiezuinige verlichting en ventilatie. Ondernemers investeerden het meest in de processen voor het opwekken van duurzame energie, waarbij vooral de hogere investeringsbedragen opvallen in windenergie, bio-energie en zonne-energie. Zij dragen bij aan het realiseren van de Nederlandse doelstelling voor duurzame energie.

Flinke CO2-reductie

De investeringen die in 2011 door de EIA zijn ondersteund, leveren naar verwachting een CO2-reductie op van meer dan 1.000 kiloton per jaar en het verbruik van 530 miljoen m3 aardgas wordt voorkomen.

Over de Energie investerings Aftrek

De EIA valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Financiën. Agentschap NL voert in samenwerking met de Belastingdienst de regeling uit. Met de EIA kunnen bedrijven 41,5 procent van de investeringskosten in energiebesparende technieken en duurzame energie aftrekken van de fiscale winst.

Wilt u gebruik maken van de EIA, neemt u dan contact met ons op.

Regeling LNV-subsidies: openstelling Integraal Duurzame Stallen 2011

02-02-2011 – Staatscourant 2011, nr. 1528 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

 

Van 01-07-2011 t/m 15-08-2011 is de module Investeringen in Integraal Duurzame Stallen en Houderijsystemen van de Regeling LNV-subsidies opengesteld voor aanvragen. Veehouders kunnen subsidie aanvragen voor de bouw of verbetering van diervriendelijke stallen en/of houderijsystemen. Het gaat hierbij om maatregelen die verder gaan dan de wettelijke minimumvereisten voor dierenwelzijn. Het beschikbare budget is 6,5 miljoen euro.

 

Verschil met eerdere openstellingen
De openstelling verschilt op een aantal punten met de vorige openstellingen:

  • Er zijn 2 rangschikkingscriteria toegevoegd:
    • Aanvragen worden hoger gerangschikt als een landbouwonderneming zich binnen een straal van 3 kilometer van een Natura 2000-gebied bevindt;
    • Aanvragen worden hoger gerangschikt als een landbouwonderneming de benodigde vergunningen voor het project al heeft aangevraagd of in bezit heeft;
  • In deze openstelling wordt ook beoogd de uitstoot van ammoniak in de veehouderij te bewerkstellingen. De doelstelling is dat de uitstoot van ammoniak niet hoger wordt dan 75% van de maximale toegestane hoogte. Om deze reden wordt de module ‘Gecombineerde Luchtwassystemen’ in 2011 niet opengesteld;
  • De subsidie wordt in deze openstelling niet alleen gefinancierd uit nationale middelen, maar ook uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

 

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

Nieuwe subsidieronde Milieu & Technologie

29-12-2010 – Staatscourant 2010, nr. 20915 – Onderzoek en ontwikkeling

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft een nieuwe aanvraagperiode bekendgemaakt voor het Subsidieprogramma Milieu en Technologie. Deze nieuwe aanvraagperiode loopt van 01-01-2011 t/m 08-09-2011. Het subsidieplafond is 3 miljoen euro.

Kleine inhoudelijke wijziging
Naast bekendmaking van de nieuwe aanvraagperiode heeft de staatssecretaris de subsidie regeling inhoudelijk gewijzigd. Tot nu toe gold de voorwaarde dat het uurtarief niet hoger mocht zijn dan ’50 euro, exclusief reis- en verblijfskosten’. Dat is verandert in maximaal ’50 euro, ínclusief reis- en verblijfskosten’.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

Subsidie Milieu & Technologie: 2011 laatste jaar

13-12-2010 – Agentschap NL – Milieu, natuur en energie

Waarschijnlijk is 2011 het laatste jaar dat er subsidie beschikbaar is vanuit de Subsidieregeling Milieu en Technologie (SMT). Dit blijkt uit een nieuwsbericht van het Agentschap NL. De volgende subsidieronde van de SMT gaat waarschijnlijk begin 2011 van start. Het wachten is op de publicatie in de Staatscourant, midden of eind december 2010.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

Subsidie Integraal Duurzame Stallen alleen bij investering in dierenwelzijn

04-10-2010 – Ministerie van LNV – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Agrariërs kunnen via de regeling Integraal Duurzame Stallen alleen subsidie krijgen als hun stallen en houderijsystemen op het terrein van dierenwelzijn zijn uitgerust met maatregelen die verder gaan dan de maatregelen die al volgens de wet gelden. Stallen met alleen ammoniakreducerende maatregelen zijn volgens deze definitie niet integraal duurzaam. Dat schrijft minister Verburg van LNV in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op vragen van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren.

Verruiming subsidiabele kosten
Op 10-09-2010 heeft het ministerie van LNV een wijziging van de Regeling LNV-subsidies gepubliceerd. Door deze wijziging komen er meer kosten voor subsidie in aanmerking. Voorheen kwamen alleen kosten voor bovenwettelijke investeringen in dierenwelzijn in aanmerking. Nu komen ook bovenwettelijke investeringen in milieu of diergezondheid in aanmerking. In haar brief maakt de minister duidelijk dat dit alleen geldt wanneer er ook in dierenwelzijn wordt geïnvesteerd.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682