Nauwkeuriger inschatten houdbaarheid agroproducten

WBSO.biz

Verzamelen van actuele meetgegevens uit de keten en deze koppelen aan een database met verouderingsmodellen. Op die manier kan een nauwkeurigere inschatting worden gemaakt van de te verwachten houdbaarheid van agroproducten.

Fotosynthese met ledbelichting

LED-licht-glastuinbouw

Rood licht is goed voor de fotosynthese in tomatenplanten, maar waarom krullen de bladeren? Het is onder andere deze vraag die de onderzoekers van Plant Dynamics bezighoudt.

Meer fotosynthese door ledbelichting

Onderzoeker en mededirecteur van Plant Dynamics is Sander Pot. Hij legt uit waarom het zo belangrijk is dat er onderzoek wordt gedaan naar het fotosyntheseproces en dat deze initiatieven steun krijgen van de overheid. “Voor wetenschappelijk onderzoek is de WBSO van groot belang. Ook voor de tuinbouw, een sector die wereldwijd aanzien heeft en die leidende positie graag wil behouden”, weet hij. “Innovaties vinden plaats op alle niveaus. In de logistiek, op het gebied van kostenbesparing, teeltoptimalisatie en ten aanzien van energiemanagement. Plant Dynamics houdt zich vooral met het laatste bezig. Wij zijn gespecialiseerd in de fysiologie van de plant en onderzoeken het fotosyntheseproces. Onderzoek gericht op wetenschappelijke vraagstukken met een praktische toepassing.”

Wetenschappelijk onderzoek

Zoals voor al haar onderzoeken heeft Plant Dynamics ook in het kader van het BioSolar project een beroep gedaan op de WBSO. “Onderzoek vergt veel mensuren en zonder financiële tegemoetkoming is het moeilijk om de research financieel rond te krijgen. Daarnaast is onderzoek risicovol, omdat de uitkomst niet bij voorbaat vaststaat. Voor een deel worden wij gefinancierd uit de sector – door productschappen die onderzoeken aanvragen – maar bijvoorbeeld ook door het ministerie van Economische Zaken en toeleveringsbedrijven. Financiering rechtstreeks door de tuinders is lastiger. Tuinders zien wel het belang in, maar zijn huiverig vanwege de risico’s en willen deze niet alleen dragen. De uitkomst van onderzoek is onzeker, laat zich niet sturen en kost vaak meer tijd dan gewenst, terwijl ondernemers resultaten willen zien en daarmee gelijk aan de slag willen gaan.”

Project BioSolar

Voor het BioSolar project onderzoekt Plant Dynamics samen met de universiteit Wageningen de komende 4 jaar de effecten van ledlicht op de fotosynthese en productiviteit van tomatenplanten. Pot: “Leds ontwikkelen zich in een razendsnel tempo, maar hebben een andere invloed op de plant dan het licht van de huidige assimilatielampen en daglicht. Wij zien veel potentiële voordelen in de toepassing van ledbelichting, maar er is nog veel onderzoek nodig om leds optimaal in te kunnen zetten. Wij onderzoeken hoe de tuinbouwsector ledbelichting kan gebruiken om tot een maximaal renderende plant te komen en het licht optimaal te benutten. Tomatenplanten worden gedetailleerd bestudeerd en plantmonsters worden op verschillende tijdstippen geanalyseerd in het laboratorium. Op celniveau onderzoeken we hoe de verschillende plantfysiologische processen in de tomatenplant plaatsvinden. De resultaten van de onderzoeken verwerken we in een wiskundig model, waarin we een vertaling maken naar de gewasproductie.”

Meer opbrengst

Een van de voordelen van ledbelichting is volgens Pot dat het op termijn efficiënter kan worden toegepast dan de nu gebruikte lichtbronnen. “Dat heeft te maken met de omzetting van opgenomen energie naar groeilicht en met de mogelijkheid om leds in te zetten voor specifieke toepassingen.”Ook kan de led lichtbron dichter op de plant geplaatst worden en tussen de planten in. “Daardoor wordt het licht beter verdeeld en is er 10% meer opbrengst te genereren. Daar staat tegenover dat de tomatenplant anders reageert op ledlicht. Dit kan met allerlei factoren te maken hebben, zoals lichtkleur, warmtestraling of het moment van belichting. Zo geven de leds nauwelijks warmtestraling af. Het voordeel is dat je de lampen dichter op de plant kan zetten, maar tegelijk constateren we dat de tomatenplant een bepaalde minimale warmtestraling nodig heeft. Ook weten we inmiddels dat rood licht het meest efficiënt is voor de fotosynthese, maar voor een goede plantontwikkeling zijn meer kleuren nodig.” Daarnaast stuit Pot soms op verrassingen. “Een van de raadsels waar we voor staan, is de krulling van de bladeren. Een neveneffect dat we meenemen in het lopend onderzoek.”

Bron: Dit is een voorbeeldproject zoals omschreven op de website van AgentschapNL

Regeling LNV-subsidies: openstelling Demonstratieprojecten 2011

02-02-2011 – Staatscourant 2011, nr. 1528 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

 

Van 15-04-2011 t/m 12-05-2011 is de module Demonstratieprojecten van de Regeling LNV-subsidies opengesteld voor aanvragen. Er is subsidie beschikbaar voor demonstratieprojecten over innovaties die kunnen bijdragen aan de doelstellingen uit het convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’. Het beschikbare budget is 2,15 miljoen euro. Voor glastuinbouwers heeft het Productschap Tuinbouw een extra budget van 202.000 euro beschikbaar gesteld.

 

Doelgroep
De regeling staat open voor meer agrosectoren dan in voorgaande jaren, zodat de regeling beter kan bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het convenant. De volgende doelgroepen kunnen subsidie aanvragen:

 • (samenwerkingsverbanden van) landbouwondernemingen in de sectoren veehouderij, akkerbouw, tuinbouw open teelt, bloembollen, bolbloemen, paddenstoelen of glastuinbouw;
 • samenwerkingsverbanden van landbouwondernemingen met:
  • MKB ondernemingen in de agrosector;
  • MKB-ondernemingen in de voedselindustrie;
  • Bosbouwondernemingen.

Beoordeling

De aanvragen worden behandeld volgens een tenderprocedure (rangschikking). Subsidieaanvragen worden hoger gerangschikt naarmate het project meer bijdraagt aan de afspraken uit het convenant.

 

 

 Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

Regeling LNV-subsidies: openstelling Integraal Duurzame Stallen 2011

02-02-2011 – Staatscourant 2011, nr. 1528 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

 

Van 01-07-2011 t/m 15-08-2011 is de module Investeringen in Integraal Duurzame Stallen en Houderijsystemen van de Regeling LNV-subsidies opengesteld voor aanvragen. Veehouders kunnen subsidie aanvragen voor de bouw of verbetering van diervriendelijke stallen en/of houderijsystemen. Het gaat hierbij om maatregelen die verder gaan dan de wettelijke minimumvereisten voor dierenwelzijn. Het beschikbare budget is 6,5 miljoen euro.

 

Verschil met eerdere openstellingen
De openstelling verschilt op een aantal punten met de vorige openstellingen:

 • Er zijn 2 rangschikkingscriteria toegevoegd:
  • Aanvragen worden hoger gerangschikt als een landbouwonderneming zich binnen een straal van 3 kilometer van een Natura 2000-gebied bevindt;
  • Aanvragen worden hoger gerangschikt als een landbouwonderneming de benodigde vergunningen voor het project al heeft aangevraagd of in bezit heeft;
 • In deze openstelling wordt ook beoogd de uitstoot van ammoniak in de veehouderij te bewerkstellingen. De doelstelling is dat de uitstoot van ammoniak niet hoger wordt dan 75% van de maximale toegestane hoogte. Om deze reden wordt de module ‘Gecombineerde Luchtwassystemen’ in 2011 niet opengesteld;
 • De subsidie wordt in deze openstelling niet alleen gefinancierd uit nationale middelen, maar ook uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

 

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

LNV-Loket wordt DR-Loket

17-01-2011 – Ministerie van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Vanaf 14-01-2011 is de naam van het LNV-Loket veranderd in DR-Loket. De naamswijziging heeft te maken met de overgang van het voormalige ministerie van LNV naar het ministerie van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw. De naam LNV-Loket past daar niet bij.

Dienst Regelingen
DR-Loket is onderdeel van de uitvoeringsorganisatie Dienst Regelingen (DR). DR werkt rijksbreed voor diverse opdrachtgevers en doelgroepen. Op landbouwgebied verzorgt DR diensten op het terrein van onder andere subsidieregelingen, EU-regelingen, het mestbeleid, vergunningen, ontheffingen en de registratie van dieren en percelen.