Tegemoetkoming Tijdelijk Aalvisverbod 2010

21-07-2010 – Staatscourant 2010, nr. 11410 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Evenals in 2009 kunnen beroepsvissers in 2010 in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Tijdelijk Aalvisverbod. De regeling voorziet in een tegemoetkoming voor gederfde inkomsten door het visverbod op aal in de maanden september, oktober en november 2010. Om de gederfde inkomsten vast te stellen, wordt gekeken naar een referentieperiode: de maanden september, oktober en november van 2006, 2007 en 2008.

Aanvraag en budget
Beroepsvissers kunnen hun aanvraag indienen van 01-10-2010 t/m 01-11-2010. Ten opzichte van 2009 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd voor de tegemoetkoming van 2010:

  • de beroepsvisser moet jaarlijks gemiddeld meer dan 3.000 euro hebben verdiend aan de gevangen aal in de referentieperiode (was 2.000 euro);
  • alle beroepsvissers ontvangen een tegemoetkoming naar rato van de verdiensten;
  • de de-minimusgrens van 30.000 euro is door de gewijzigde Europese grondslag niet van toepassing;
  • omdat de tegemoetkoming in 2010 onder het Europees Visserijfonds (EVF) valt, wordt de regeling uitgevoerd door de Dienst Regelingen van het ministerie van LNV. In 2009 werd de regeling nog uitgevoerd door het Productschap Vis.

Het subsidieplafond voor 2010 bedraagt 1 miljoen euro.