Ethanol en biogas combineren

Een ondernemer in het zuiden van Nederland onderzoekt de mogelijkheid om reststromen uit ethanolproductie te gebruiken voor biogasproductie, de biogas middels een WKK om te zetten naar energie ten behoeve van de ethanolproductie, digestaat uit de biogasinstallatie in te zetten voor algen/eendenkroosproductie, CO2 uit de ethanolproductie en WKK in te zetten voor algen/eendenkroosproductie en de algen/eendenkroos in te zetten voor ethanol/biogasproductie. Het concept moet op een agrarische locatie gerealiseerd kunnen worden.

Biomassa voorbehandelen

In het huidige beheer van terreinbeherende organisaties komt veel materiaal vrij dat geoogst dient te worden om natuurkwaliteit te waarborgen en/of te verbeteren. In het verleden werd dit natuurgras ingezet als veevoer. Als gevolg van het ‘succes’ van het beheer zijn steeds meer planten en kruiden in de vegetatie verschenen die deze toepassing onmogelijk maken. Dit heeft erin geresulteerd dat steeds meer van het maaisel in de afvalsfeer terecht gekomen is en inmiddels gecomposteerd wordt.
.
.
De eigenaar van een biogasinstallatie wil het proces van co-vergisting fundamenteel veranderen en wil een ander type, goedkopere co-substraten zoals het plantmateriaal uit natuurgebieden en ander stroachtig materiaal gaan gebruiken. Dit maakt een voorbewerkingsproces noodzakelijk.

Eendenkroos

WBSO.biz

Kroos, algen en wieren zijn een mogelijk belangrijke schakel in de productie van duurzame grondstoffen en eiwitten als essentiële voedselcomponent.
De vraag naar eiwitten stijgt enorm ten gevolge van bevolkingsgroei en economische ontwikkeling. Omdat de productie van vlees beduidend schadelijker voor het klimaat is dan die van planten, wordt gezocht naar plantaardige eiwitten die in voedsel en in technische toepassingen de dierlijke eiwitten kunnen vervangen. De meest gangbare vervanger soja-eiwit heeft nadelen op het gebied van duurzaamheid en milieu. Eendenkroos biedt een goed alternatief.

Eendenkroos kan eenvoudig geteeld worden; kan tot 50% eiwit bevatten; groeit wel in Nederland (i.t.t. soja); bevat hoogwaardig eiwit en levert per hectare tot bijna 10 keer meer eiwit op dan soja. Ook de nevenproducten uit het kroos zijn interessant: cellulose (vezels) als bron voor het industriële verdikkingsmiddel Carboxymethylcellulose, pigmenten als chlorofyl, caroteen en xanthofyl.

Nauwkeuriger inschatten houdbaarheid agroproducten

WBSO.biz

Verzamelen van actuele meetgegevens uit de keten en deze koppelen aan een database met verouderingsmodellen. Op die manier kan een nauwkeurigere inschatting worden gemaakt van de te verwachten houdbaarheid van agroproducten.

Fotosynthese met ledbelichting

LED-licht-glastuinbouw

Rood licht is goed voor de fotosynthese in tomatenplanten, maar waarom krullen de bladeren? Het is onder andere deze vraag die de onderzoekers van Plant Dynamics bezighoudt.

Meer fotosynthese door ledbelichting

Onderzoeker en mededirecteur van Plant Dynamics is Sander Pot. Hij legt uit waarom het zo belangrijk is dat er onderzoek wordt gedaan naar het fotosyntheseproces en dat deze initiatieven steun krijgen van de overheid. “Voor wetenschappelijk onderzoek is de WBSO van groot belang. Ook voor de tuinbouw, een sector die wereldwijd aanzien heeft en die leidende positie graag wil behouden”, weet hij. “Innovaties vinden plaats op alle niveaus. In de logistiek, op het gebied van kostenbesparing, teeltoptimalisatie en ten aanzien van energiemanagement. Plant Dynamics houdt zich vooral met het laatste bezig. Wij zijn gespecialiseerd in de fysiologie van de plant en onderzoeken het fotosyntheseproces. Onderzoek gericht op wetenschappelijke vraagstukken met een praktische toepassing.”

Wetenschappelijk onderzoek

Zoals voor al haar onderzoeken heeft Plant Dynamics ook in het kader van het BioSolar project een beroep gedaan op de WBSO. “Onderzoek vergt veel mensuren en zonder financiële tegemoetkoming is het moeilijk om de research financieel rond te krijgen. Daarnaast is onderzoek risicovol, omdat de uitkomst niet bij voorbaat vaststaat. Voor een deel worden wij gefinancierd uit de sector – door productschappen die onderzoeken aanvragen – maar bijvoorbeeld ook door het ministerie van Economische Zaken en toeleveringsbedrijven. Financiering rechtstreeks door de tuinders is lastiger. Tuinders zien wel het belang in, maar zijn huiverig vanwege de risico’s en willen deze niet alleen dragen. De uitkomst van onderzoek is onzeker, laat zich niet sturen en kost vaak meer tijd dan gewenst, terwijl ondernemers resultaten willen zien en daarmee gelijk aan de slag willen gaan.”

Project BioSolar

Voor het BioSolar project onderzoekt Plant Dynamics samen met de universiteit Wageningen de komende 4 jaar de effecten van ledlicht op de fotosynthese en productiviteit van tomatenplanten. Pot: “Leds ontwikkelen zich in een razendsnel tempo, maar hebben een andere invloed op de plant dan het licht van de huidige assimilatielampen en daglicht. Wij zien veel potentiële voordelen in de toepassing van ledbelichting, maar er is nog veel onderzoek nodig om leds optimaal in te kunnen zetten. Wij onderzoeken hoe de tuinbouwsector ledbelichting kan gebruiken om tot een maximaal renderende plant te komen en het licht optimaal te benutten. Tomatenplanten worden gedetailleerd bestudeerd en plantmonsters worden op verschillende tijdstippen geanalyseerd in het laboratorium. Op celniveau onderzoeken we hoe de verschillende plantfysiologische processen in de tomatenplant plaatsvinden. De resultaten van de onderzoeken verwerken we in een wiskundig model, waarin we een vertaling maken naar de gewasproductie.”

Meer opbrengst

Een van de voordelen van ledbelichting is volgens Pot dat het op termijn efficiënter kan worden toegepast dan de nu gebruikte lichtbronnen. “Dat heeft te maken met de omzetting van opgenomen energie naar groeilicht en met de mogelijkheid om leds in te zetten voor specifieke toepassingen.”Ook kan de led lichtbron dichter op de plant geplaatst worden en tussen de planten in. “Daardoor wordt het licht beter verdeeld en is er 10% meer opbrengst te genereren. Daar staat tegenover dat de tomatenplant anders reageert op ledlicht. Dit kan met allerlei factoren te maken hebben, zoals lichtkleur, warmtestraling of het moment van belichting. Zo geven de leds nauwelijks warmtestraling af. Het voordeel is dat je de lampen dichter op de plant kan zetten, maar tegelijk constateren we dat de tomatenplant een bepaalde minimale warmtestraling nodig heeft. Ook weten we inmiddels dat rood licht het meest efficiënt is voor de fotosynthese, maar voor een goede plantontwikkeling zijn meer kleuren nodig.” Daarnaast stuit Pot soms op verrassingen. “Een van de raadsels waar we voor staan, is de krulling van de bladeren. Een neveneffect dat we meenemen in het lopend onderzoek.”

Bron: Dit is een voorbeeldproject zoals omschreven op de website van AgentschapNL