SNL-natuur in 2011 onder voorwaarden van start

05-10-2010 – Portaal Natuur en Landschap – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Op 16-9-2010 heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) in overleg met het ministerie van LNV besloten om het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel Natuurbeheer (SNL-natuur) in werking te laten treden. Beheerders van natuurterreinen kunnen vanaf 15-11-2010 aanvragen indienen bij de Dienst Regelingen.

Voorwaarden
Struikelblok was de discussie met de Europese Commissie over staatssteun. Deze is nog niet volledig afgerond, maar de Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met deze openstelling. Een van die voorwaarden is dat de Nederlandse overheden de SNL alsnog aanpast als de Commissie dat eist. Verder mag de Dienst Regelingen de subsidiebeschikkingen pas afgeven na de goedkeuring van de regeling door de Commissie. De Commissie is van plan om hierover nog in 2010 een besluit te nemen. Mocht dit besluit er op 01-01-2011 toch nog niet zijn, dan zal LNV een voorziening treffen.

Achtergrond
Het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) is op 01-01-2010 in werking getreden. Het SNL is een landelijk subsidiestelsel, dat in de plaats is gekomen van de 12 provinciale subsidieregelingen natuurbeheer (PSN’s) en de 12 provinciale subsidieregelingen agrarisch natuurbeheer (PSAN’s). Het SNL is gefaseerd ingevoerd. Op 01-01-2010 is het onderdeel ‘Agrarisch Natuurbeheer’ in werking getreden. Op 01-01-2011 treedt ook het onderdeel ‘Natuurbeheer’ in werking.