Oproep POP2 Overijssel

20-05-2010 – Provinciaal blad van Overijssel 2010, nr. 0087890 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De provincie Overijssel heeft een oproep gepubliceerd voor het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP2). Er is subsidie beschikbaar voor:

 
  • maatregelen 411 en 413 (budget: 1,725 miljoen euro):
    • verbetering van het concurrentievermogen in de land- en de bosbouwsector;
    • de leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie; 
  • maatregel 421: uitvoering van samenwerkingsprojecten (budget 150.000 euro).

Aanvragen
Organisaties kunnen hun aanvragen t/m 01-07-2010 indienen bij het Europaloket van de provincie Overijssel. Voor alle projecten geldt dat zij:

  • worden getoetst aan de maatregelen uit POP2;
  • obstakelvrij dienen te zijn;
  • op het moment van indiening niet mogen zijn gestart.

De provincie behandelt de aanvragen volgens een tenderprocedure (rangschikking).

Meer informatie: http://www.wbso.biz/