Nieuwe portaal Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL)

07-09-2010 – AgriHolland – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een nieuwe portaal gelanceerd waarop alle informatie over het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) beschikbaar is: http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/.

SNL
Via het SNL is subsidie beschikbaar voor natuurvriendelijk beheer van landbouwgrond, bos of natuurterrein. De regeling staat open voor agrariërs die landbouwgrond beheren of voor beheerders van karakteristieke bossen of natuurterreinen. Het SNL wordt gefaseerd ingevoerd. Het agrarische natuur- en landschapsbeheer is ingegaan op 01-01-2010. Het beheer van bossen en natuurterreinen gaat op 01-01-2011 van start.