Nieuwe onderdeel Regeling LNV-subsidies: POP NU

10-09-2010 – Staatscourant 2010, nr. 14020 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Regeling LNV-subsidies: Plattelandsontwikkelingsprogramma Nieuwe Uitdagingen (POP NU). Via dit onderdeel is er subsidie beschikbaar voor investeringen in verdergaande verduurzaming van land- en tuinbouw. De prioriteiten van POP NU zijn onder andere klimaatverandering, hernieuwbare energie, waterbeheer en biodiversiteit.

Aanvraag
De aanvraagperiode loopt van 18-10-2010 t/m 15-11-2010. Een landbouwondernemer kan niet meer dan 1 aanvraag indienen. Het advies is om er snel bij te zijn omdat er veel belangstelling is. Het ministerie behandelt de aanvragen in volgorde van ontvangst.

Budget
Binnen POP NU zijn er 5 verschillende investeringscategorieën:

  • mestverwerking;
  • rijbemesting;
  • mestopslag;
  • energie;
  • water (uitsluitend voor de provincie Noord-Brabant).

De subsidie varieert per investeringscategorie en bedraagt 20-40% van de projectkosten. Het minimale subsidiebedrag is 5.000 euro. Het maximale subsidiebedrag varieert van 50.000 euro tot 100.000 euro. Het subsidieplafond bedraagt 6,4 miljoen euro voor de investeringscategorieën 1, 2, 3 en 4.

Extra subsidie voor Noord-Brabant
In aanvulling op de landelijke subsidie stellen de provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen extra subsidiegeld beschikbaar voor bedrijven in Noord-Brabant. Het gaat in totaal om 3,2 miljoen euro. Dit geld is bedoeld voor investeringen die de verliezen van stikstof en fosfaat in de melkveehouderij verminderen. Het bedrag is als volgt verdeeld:

  • 1,6 miljoen euro als extra budget voor investeringscategorie 3;
  • 1,6 miljoen euro voor investeringscategorie 5.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682