Late uitbetaling schadevergoeding graangewassen

16-08-2010 – Ministerie van LNV – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Het Faunafonds keert dit jaar de schadevergoedingen aan agrariërs later uit dan normaal. Agrariërs kunnen bij het Faunafonds een schadevergoeding aanvragen voor schade die beschermde inheemse diersoorten aan hun graangewassen hebben aangebracht.

Reden
Normaal gesproken stelt het fonds de prijzen al vóór de oogst vast, zodat de schadevergoeding kort na de oogst kan worden uitbetaald. Het vaststellen van de prijs gebeurt dan aan de hand van meerjarige gemiddelden. Omdat de graanprijzen momenteel sterk in beweging zijn, heeft het bestuur besloten om de graanprijzen en de daarmee samenhangende schadevergoeding pas in oktober vast te stellen. Dit gebeurt dan aan de hand van de werkelijke graanprijzen, die zijn gerealiseerd na de oogst.

Eenmalig
Deze wijze van prijsvaststelling is een éénmalige afwijking van het normale beleid. Volgend jaar zal het Faunafonds (behoudens bijzondere omstandigheden) de graanprijzen weer vóór de oogst vaststellen.