Europese Commissie is van oordeel dat WBSO-voordeel niet subsidiabel is in het Kaderprogramma

Al enige tijd heeft Agentschap NL van enkele bedrijven signalen opgevangen dat auditors van de Europese Commissie bij de berekening van KP6- en KP7-financiering rekening houden met eventueel verkregen belastingvoordeel uit de WBSO. Inmiddels heeft de Europese Commissie zich hierover op ambtelijk niveau uitgesproken. De uitleg is als volgt:

Bedrijven die naast KP6- of KP7-financiering ook gebruik maken van de WBSO, moeten bij de berekening van hun loonkosten eerst het WBSO-belastingvoordeel aftrekken, voordat deze loonkosten worden gedeclareerd in een KP6- of KP7-project.

De consequentie van het standpunt van de Europese Commissie is mogelijk dat bedrijven in veel gevallen lagere loonkosten kunnen declareren in KP6- en KP7-projecten.

Gelet op het bovenstaande wijzen wij u erop dat u dient af te wegen of en in hoeverre u rekening zal houden met de bovenstaande uitleg van de Europese Commissie bij het indienen van uw projectvoorstellen en declaraties in Brussel. Daarnaast wijzen wij u er tevens op dat deze uitleg mogelijk ook consequenties heeft bij een accountantscontrole over lopende of afgesloten projecten.

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is zich bewust van de impact van deze uitleg voor het Nederlandse bedrijfsleven en probeert zo snel mogelijk meer helderheid te krijgen over de juridische basis ervan. Daartoe is het Ministerie van EL&I in overleg getreden met de Europese Commissie.

Indien dit overleg leidt tot wijzigingen in de uitleg van de auditors en de Europese Commissie dan zullen wij u hierover onverwijld informeren.

Bron: AgentschapNL