Nieuwe subsidieregeling energieprojecten voor woningcorporaties Noord-Nederland

02-11-2010 – SNN – Milieu, natuur en energie

 

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) start binnenkort met de Subsidieregeling Innovatieve Energieprojecten Bestaande Bouw (SIEBB). Woningcorporaties met een woningvoorraad in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen kunnen subsidie aanvragen voor het energiezuiniger maken van hun woningvoorraad. De regeling bestaat uit 2 onderdelen:

 • verbetering van labelstappen van de woningen;
 • het energieneutraal maken van woningen.

 

Goedkeuring

Op 02-11-2010 besluiten de Gedeputeerde Staten van de provincies over de regelingtekst en het subsidiebudget. Het voorstel is dat de regeling met terugwerkende kracht vanaf 01-11-2010 in werking treedt en dat het subsidiebudget 3 miljoen euro per provincie bedraagt. Bij goedkeuring door Gedeputeerde Staten publiceert SNN de regelingteksten op 03-11-2010 op de SNN-website.

 

Meer informatie is te vinden op www.snn.eu/siebb

 

 

Wilt u deze of een andere subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

Langer aanvragen Innovatief Reizen van en naar Station

02-11-2010 – Agentschap NL – Verkeer en Vervoer

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft besloten de aanvraagperiode voor het Subsidieprogramma Innovatief Reizen van en naar het Station te verlengen t/m 31-01-2011. De oorspronkelijke aanvraagperiode liep t/m 01-11-2010.

Reden
Dit besluit is gemaakt om meer potentiële aanvragers de kans te geven een aanvraag in te dienen. In de praktijk blijkt dat het opzetten van een project enige tijd vergt aan voorbereiding. Dit geldt met name als daarbij meerdere partijen betrokken zijn. Hierdoor halen veel partijen de oorspronkelijke indientermijn niet.

Vernieuwingen
Het doel van het programma is om vernieuwingen te stimuleren in het voor- en natransport van een reis per trein die het comfort, het gemak, de beschikbaarheid en betrouwbaarheid voor reizigers vergroten. Ondernemingen en onderzoeksinstellingen kunnen een aanvraag indienen.

Wilt u deze of een andere subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

Geld voor ad hoc handelsmissies

29-10-2010 – Agentschap NL – Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking

 

Het Agentschap NL heeft een aanvulling bekendgemaakt op het Programma Collectieve Propotionele Activiteiten (CPA). Het agentschap noemt de aanvulling ‘Ad hoc CPA’. Doel van ‘Ad hoc CPA’ is het mogelijk maken van een snelle handelsmissie bij nieuwe omstandigheden in de wereld die exportkansen bieden voor het Nederlandse bedrijfsleven.

 

Voorwaarden
Bij aanvragen voor ‘Ad hoc CPA’ gelden de volgende voorwaarden:

 • het gaat om een vraaggestuurde missie;
 • de missie is onvoorzien, dat wil zeggen:
  een voorstel voor zo’n missie had niet het reguliere CPA kunnen worden ingediend;
 • de missie is urgent, dat wil zeggen:
  uitvoering van zo’n missie kan niet wachten op de afhandeling van de reguliere CPA-procedure.

Aanvragen

Aanvragers kunnen hun voorstel doorlopend indienen. Omdat voorstellen voor ‘Ad hoc CPA’ buiten de tenderprocedure vallen van de reguliere CPA, geldt voor behandeling van de aanvragen een afwijkende procedure.

 

Meer informatie: http://www.gmbs.eu/ .

 

 

 

Beleidsregels verlagen POP2-subsidie

25-10-2010 – Staatscourant 2010, nr. 16666 – Milieu, natuur en energie

De minister van LNV heeft de Beleidsregels Verlagen Subsidies POP2 gepubliceerd. In de beleidsregels geeft de minister richtlijnen hoeveel een verstrekker een POP2-subsidie kan verlagen, indien een subsidieontvanger niet aan alle subsidieregels heeft voldaan. Bij de meeste subsidieregelingen wordt de subsidieverlaging per geval bekeken.

Trappen
In bijlage 1 van de beleidsregels is een tabel opgenomen met de percentages waarmee een verstrekker een POP2-subsidie kan verlagen. Afhankelijk van de ernst en het effect van het niet naleven kan de verlaging oplopen tot 100%.

Geld voor voorlichting over landbouwproducten

25-10-2010 – Het LNV loket – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De Europese Unie wil de voorlichting over en afzet van Europese landbouwproducten binnen Europa bevorderen. Sector- en beroepsorganisaties die hieraan een bijdrage leveren, kunnen in aanmerking komen voor Europese cofinanciering.

Aanvragen
De EU vergoedt maximaal 50% van de kosten van een programma. De organisator neemt minstens 20% van de kosten voor eigen rekening. Campagnes kunnen minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar duren. De aanvraagperiode loopt van 25-10-2010 t/m 30-11-2010. Aanvragen kunnen worden ingediend bij Dienst Regelingen.

Voorbeelden
Acties die in aanmerking komen voor een vergoeding zijn:

 • PR en reclame om de kwaliteit, hygiëne, voedselveiligheid, etikettering, dierenwelzijn of milieuvriendelijkheid van Europese producten te benadrukken. Het gaat hierbij om producten zoals wijn, groenten en fruit, vlees en zuivelproducten;
 • deelname aan evenementen, beurzen en tentoonstellingen van nationaal of Europees belang;
 • voorlichtingsacties voor producten met een beschermde streeknaam of beschermde oorsprongsnaam.

 
Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682